Gratis verzending voor bestellingen van meer dan € 150!

Organisator

De website "www.decantalo.com" is een dienst die wordt aangeboden door Decántalo Vinos SL (hierna ook "De Organisator" genoemd) met adres C/Puig i Cadafalch 26, 08191 de Rubí; en NIF B65335606. Het is een vennootschap die is ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, volume 42020, folio 11, pagina 399381, opschrift 1. Zij is bereikbaar op het vermelde postadres, alsook per telefoon op +34 93 446 18 13 en/of per e-mail op [email protected].

"De Organisator" voert deze dienst uit overeenkomstig de volgende voorwaarden, die uitsluitend van toepassing zijn op de dienst die wordt aangeboden op en via de website "www.decantalo.com" (hierna "DE WEBSITE” genoemd). Elk ander verkoop- of verspreidingskanaal kan wijzigingen in deze voorwaarden met zich meebrengen (dit document kan door bezoekers en gebruikers worden afgedrukt en bewaard en maakt integraal deel uit van de precontractuele informatie).

1-Beschrijving van de Dienst

"DE WEBSITE” biedt een commerciële informatie- en verkoopdienst, zowel groothandel als detailhandel, van producten die verband houden met de wereld van alcoholische dranken, voornamelijk wijnen, mousserende wijnen en distillaten, alsmede accessoires en aanvullingen.

Daarom, hoewel de toegang tot de website gratis is en sommige van haar producten geschikt zijn voor aankoop, zelfs door minderjarigen, sluit "De Organisator" als geregistreerde gebruikers en klanten personen uit die niet volledig handelingsbekwaam zijn en/of niet de meerderjarigheid of wettelijke leeftijd bezitten voor de aankoop of consumptie van alcoholische dranken. Als u, om welke reden dan ook, van mening bent dat deze uitsluiting u ongerechtvaardigde schade berokkent, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in het vorige punt.

"DE WEBSITE" is geschikt voor de marketing van haar producten zowel aan eindverbruikers als aan klanten die niet het juridische karakter van consument/gebruiker hebben. Bijgevolg kunnen sommige consumentenbepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing zijn op klanten die met "DE WEBSITE" interageren voor doeleinden die verband houden met hun handel, bedrijf, vak of beroep.

In elk geval, en zonder afbreuk te doen aan de verschillende eigen mechanismen en mechanismen van derden die "De Organisator" ter beschikking stelt voor de beste oplossing van elk mogelijk incident dat zich kan voordoen, worden de consumenten geïnformeerd dat de Europese Commissie een gratis platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking stelt, dat beschikbaar is op onderstaande link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Onverminderd hun rechten kunnen consumenten, in voorkomend geval, hun klachten indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting.

2-Werking van de dienst

"DE WEBSITE" is vrij en gratis toegankelijk (afgezien van de kosten die in voorkomend geval aan internettoegang zijn verbonden), zonder dat persoonsgegevens of een tegenprestatie van welke aard ook hoeven te worden verstrekt. Optioneel kunnen gebruikers, na uitdrukkelijk akkoord te zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden, doorgaan om geregistreerde gebruikers te worden.

Evenzo kan de gebruiker, op facultatieve wijze en na identieke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en de rest van de contractuele voorwaarden, producten kopen die verband houden met de wereld van alcoholische dranken (wijnen, mousserende wijnen en distillaten, evenals accessoires en aanvullingen, onder andere) die op "DE WEBSITE" worden verkocht.

De informatie over de producten die op de markt worden gebracht is niet volledig en is verstrekt door de fabrikanten en leveranciers.

zonder dat "De Organisator" enige verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor eventuele onnauwkeurigheden erop, buiten de eigen die, in termen van consumptie, kunnen overeenkomen. In elk geval verbindt "De Organisator" zich ertoe om alle informatie waarvan hij kennis krijgt en / of die (door een van de blootgestelde kanalen) als onjuist wordt aangemeld, in te trekken of te corrigeren.

3-Mechanisme van de Dienst

Met het verkrijgen van de voorwaarde van geregistreerde gebruiker, kan de bezoeker, in overeenstemming met deze voorwaarden en het privacybeleid dat in het volgende punt wordt uiteengezet, zonder enige tegenprestatie commerciële informatie en aanbiedingen ontvangen over de producten die op "DE WEBSITE" op de markt worden gebracht.

Ook kunt u vanaf dat moment en op elk moment via "DE WEBSITE" (of andere kanalen) de door u gekozen producten kopen door interactie met "DE WEBSITE", waarbij op elk moment het gekozen product, het aantal gekozen eenheden en de prijs per eenheid worden aangegeven, en waarbij uiteindelijk het geheel van de gekozen artikelen, de eenheidsprijs en de totale prijs, inclusief en uitgesplitst naar toepasselijke belastingen, eventuele kosten die voortvloeien uit het vervoer en/of de gekozen betalingswijze, evenals kortingen of rabatten die zijn toegepast en een informatieve en approximatieve informatie over de levertijd wordt weergegeven.

Daartoe is het mogelijk dat een reeks gegevens met betrekking tot de contracterende natuurlijke/rechtspersoon, zijn facturerings-/leveringsadres, opties met betrekking tot de levering/verzending/afhaling van de bestelling/betalingsmiddelen of andere aspecten die altijd verband houden met het gecontracteerde product/de gecontracteerde dienst, worden opgevraagd.

Dergelijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid uiteengezet in punt vier.

Elke geplaatste bestelling zal worden bevestigd en geaccrediteerd door middel van een e-mail die naar de koper zal worden gestuurd, waarbij ook de accreditatie van de bestelling in het privégedeelte van "DE WEBSITE" zal worden vermeld.

Om door te gaan met de betaling van een product, moet de Klant in elk geval alle instructies volgen die worden weergegeven op de overeenkomstige pagina of in de commerciële communicatie die in dit verband wordt gedaan. Betaling van de prijs van de producten en/of diensten kan uitsluitend geschieden met krediet- of debetkaarten of andere betaalmiddelen die op een gegeven moment worden aangegeven. Deze betaalmiddelen zullen worden onderworpen aan controles en machtigingen door de uitgevende entiteiten, maar als een dergelijke entiteit geen toestemming voor de betaling, kunt u niet verder met de aankoop procedure gestart, wordt automatisch geannuleerd de bestelling, en begreep niet de aankoop of het contract van het product en/of dienst gemaakt.

De aanrekening van de prijs van de producten en/of specifieke diensten, van de kosten van de verzendingsdienst -indien van toepassing-, evenals van de eventueel toepasselijke belastingen, gebeurt op het ogenblik van de bestelling.

Als op het moment van het plaatsen van een bestelling geen koerier is geselecteerd door de geregistreerde gebruiker, zo niet de afhaaloptie is geselecteerd in Decántalo, zal "DE ORGANISATOR" de bestelling bewaren voor een periode van maximaal twee maanden vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling. Na deze termijn, indien de bestelling niet werd afgehaald, begrijpt "DE ORGANISATOR" dat de klant er geen belang bij heeft om de bestelling in te trekken en zal overgaan tot het opnieuw in de handel brengen van de producten zonder recht op enige terugbetaling door de klant.

Als elektronisch betalingssysteem heeft "De Organisator" een elektronische betalingsgateway geïnstalleerd. Alle gegevens die voor deze doeleinden aan "De Organisator" worden verstrekt, worden gecodeerd om een maximale veiligheid van dezelfde te garanderen en worden gehost op een beveiligde server die gecertificeerd is volgens het protocol "Secure Socket Layer". In geen geval zullen de bankkaartgegevens worden opgeslagen in de bestanden van "De Organisator", maar, indien van toepassing en voor het enige doel van het contractuele proces dat wordt ontwikkeld, door de betalingsgateway van de bank.

Indien een product niet voorradig is, zal "DE ORGANISATOR" contact opnemen met de koper om deze op de hoogte te stellen van het incident en om alternatieven overeen te komen, waaronder de mogelijkheid van vervanging door "DE ORGANISATOR" van het gekochte goed door een ander goed met vergelijkbare kenmerken en van dezelfde of betere kwaliteit, of de onmiddellijke teruggave van de voor het betreffende product betaalde bedragen.

3.1-Verkoop "aan de Geavanceerde" of "In Premier"

Via de modus "geavanceerde verkoop" of "premier verkoop" biedt "DE ORGANISATOR" de mogelijkheid om producten te verwerven voordat ze algemeen beschikbaar worden gesteld aan het publiek, aangezien een product wordt verworven "in de voorbereidingsfase" dat eenmalig zal worden geleverd, het is gerijpt en heeft de rijpingsprocedure gevolgd die zijn eigen is en wordt geserveerd door de overeenkomstige wijnmakerij.

Vanwege de intrinsieke aard vindt dit type aankoop plaats via de eerste betaling van het product, exclusief eventuele verzendkosten (die moeten worden betaald zodra het product klaar is om te worden geserveerd, op voorwaarde dat u niet kiest voor afhalen bij de faciliteiten van "DE ORGANISATOR"). Dergelijke eventuele betalingen kunnen niet onder rembours worden gedaan.

Indien het aantal gekochte eenheden het vastgestelde quotum overschrijdt, zal "DE ORGANISATOR" contact opnemen met de koper om hem op de hoogte te stellen van het incident en om af te spreken welke alternatieven er zijn, waaronder de mogelijkheid van vervanging door "DE ORGANISATOR" van het gekochte goed door een ander goed met vergelijkbare kenmerken en van dezelfde of betere kwaliteit, of de onverwijlde terugbetaling van de voor dat goed betaalde bedragen.

4-Privacybeleid en commerciële communicatie

"De Organisator" zal uw gegevens beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

"De Organisator" zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, de persoonlijke gegevens die hij heeft verzameld opslaan en de nodige maatregelen nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen. Bovendien heeft iedere gebruiker het recht om de voor de overdracht van zijn gegevens gegeven toestemming in te trekken.

Alle tijdens het registratieproces verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en de gebruiker is verplicht contact op te nemen met "De Organisator" (via een van de in de vorige sectie aangegeven middelen) in het geval van variaties in de verstrekte informatie.

Alle verstrekte gegevens kunnen, in voorkomend geval, worden verwerkt door derde bedrijven die samenwerken met of uitbesteed zijn door "De Organisator" voor de uitvoering van specifieke taken (klantenservice, callcenter, facturering, verzending, incasso, enz.).

Evenzo kunnen de verstrekte gegevens door "De Organisator" en/of derden worden verwerkt, altijd op een instrumentele, bijkomende en aanvullende manier ten opzichte van de hoofddoelen van het bestand (het verlenen van de dienst en het ontvangen, in voorkomend geval, van commerciële mededelingen), zodat deze doelen zo optimaal mogelijk worden bereikt. Zij kunnen ook aan derden worden doorgegeven met het oog op de verzending, via om het even welk kanaal (post, elektronisch, telefonisch, per computer en via internet), van reclame en commerciële aanbiedingen van de sectoren waarvoor zij een rechtmatig belang hebben en/of waarvoor de gebruiker door een positieve handeling zijn instemming met de behandeling van deze gegevens voor commerciële doeleinden heeft betuigd, alsmede de overdracht van zijn gegevens aan ondernemingen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten, voor de verwezenlijking van doeleinden die rechtstreeks verband houden met hun legitieme functies en altijd met het doel de beste service te verlenen, waarbij de gebruiker er ondubbelzinnig mee instemt dat deze verwerking en doorgifte eventueel kan geschieden via internationale doorgifte aan derden die gevestigd zijn in landen die een ander niveau van bescherming bieden dan "De Organisator". Voor elk aspect met betrekking tot de uitoefening van uw wettelijke rechten inzake persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw eigen toezichthoudende autoriteit of de toezichthoudende autoriteit van de organisator, indien verschillend, of met de functionaris voor gegevensbescherming van "De Organisator" ([email protected] ), wiens aanvullende contactgegevens u kunt vinden door een verzoek in te dienen bij "DE ORGANISATOR" via de contactgegevens aan het begin van dit document.

Gebruikers van "DE WEBSITE" worden geïnformeerd en geven hun toestemming om reclame te ontvangen van "De Organisator" alsmede, in voorkomend geval, van sponsors en/of bedrijven waarmee zij een expliciete commerciële overeenkomst had bereikt op de website, altijd met betrekking tot producten en diensten van belang.

Deze communicatie kan geschieden via alle door de deelnemer ter beschikking gestelde kanalen: e-mail, SMS, telefoon, post of door gebruik te maken van computertoepassingen en sociale netwerken. Deze mededelingen kunnen, in voorkomend geval, cookies/beacons/markers bevatten die, anoniem en zonder enige invloed op de persoonsgegevens, "De Organisator" en/of bedrijven waarmee hij samenwerkt, in staat stellen een betere dialoog met de deelnemer tot stand te brengen.

Evenzo kunt u, nadat u daarvoor uw geldige en specifieke toestemming hebt gegeven, via een van de hierboven beschreven middelen informatie en reclame ontvangen van andere bedrijven of aanverwante entiteiten in sectoren die voor u interessant kunnen zijn.

Commerciële communicatie kan een of meer cookies/markers/bakens bevatten die zowel technische doeleinden hebben (om de ontvangst van dergelijke communicatie te verbeteren, om ons te informeren of deze is ontvangen/geopend) als reclamedoeleinden, om een betere interactie met de ontvangers van dergelijke commerciële communicatie mogelijk te maken. Deze markers, van het zogenaamde "sessie" of "permanente" type, hebben een vaste duur, zijn technisch beveiligd tegen derden en maken het in geen geval mogelijk om u te identificeren, maar alleen om te identificeren voor een betere verwerking. U kunt te allen tijde de aangeboden toestemming intrekken door deze voorwaarden te aanvaarden, hetzij via een mededeling aan [email protected] , hetzij door de juiste configuratie van zowel uw browser als uw systeem voor toegang/lezen van e-mail."

Gebruikers kunnen hun toestemming om publicitaire mededelingen te ontvangen te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken door middel van een e-mailbericht aan de afzender van dergelijke mededelingen, alsmede via [email protected]. Een volledige intrekking die aan "De Organisator" wordt meegedeeld, zal ook tot gevolg hebben dat, binnen een termijn van maximaal een week, de gegevens van de gebruiker uit de bestanden die eigendom zijn van "De Organisator" worden verwijderd, geblokkeerd en alleen bewaard worden, in voorkomend geval, om de naleving van wettelijke of contractuele verplichtingen te waarborgen. De volledige intrekking impliceert het verlies van de status van geregistreerde gebruiker.

Eenieder wiens persoonsgegevens het voorwerp van verwerking uitmaken, kan kosteloos de rechten uitoefenen die voortvloeien uit het recht van verzet, van toegang, van rectificatie, van annulering, van informatie, van overdraagbaarheid, van beperking van de verwerking en alle andere rechten die hem eventueel toekomen, en wel via een van de volgende kanalen: Schriftelijk, door uw verzoek, vergezeld van bewijsstukken ter staving van uw identiteit, te richten aan "DE ORGANISATOR" op een van de in het begin van dit document vermelde wijzen, of per e-mail: [email protected]

5-Verklaringen

Alle prijzen die op "DE WEBSITE" worden vermeld, zijn, waar van toepassing en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitgedrukt in EUROS en vermelden alle toepasselijke belastingen, waarbij op het moment zelf ook de eventuele verzendkosten worden vermeld.

De leveringstermijnen van de producten hangen af van de door de gebruiker bij de aankoop gekozen methode, en kunnen opteren voor een gratis afhaling in de lokalen van "DE ORGANISATOR". Alle leveringen buiten de faciliteiten van "DE ORGANISATOR" worden uitgevoerd door derde bedrijven volgens de aangegeven termijnen, hoewel lokale/regionale/staatsfeestdagen en overmacht, onder andere, deze termijnen kunnen beïnvloeden.

Indien de consument en gebruiker het vervoer van de goederen bestelt of de gekozen vervoerder niet behoort tot die welke door "DE ORGANISATOR" zijn voorgesteld, gaat het risico over op de consument en gebruiker met de levering van de goederen aan de gekozen vervoerder.

Indien de Klant op enig moment aangeeft dat het (de) aan te schaffen product(en) "als geschenk" wordt (worden) aangeschaft en de leveringsgegevens bijgevolg niet de Klant maar een derde identificeren om cadeau te geven, of indien het aan te schaffen product de "Gift Card" is, hoewel "DE ORGANISATOR" bevestigt dat hij deze gegevens niet voor iets anders zal gebruiken dan de levering van het gecontracteerde product, bevestigt de Klant dat hij de toestemming van de ontvanger heeft voor de verwerking van zijn gegevens door "DE ORGANISATOR" en dat de ontvanger meerderjarig is en over voldoende handelingsbekwaamheid beschikt om van het te leveren goed te kunnen genieten.

6-Herroepingsrecht en Retourbeleid

Uitsluitend indien de gebruiker/klant een consument is, beschikt hij over een maximumtermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de levering van het product om de aankoop van het product geheel of gedeeltelijk te herroepen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Om dit recht uit te oefenen, moet de klant contact opnemen met "DE ORGANISATOR" door te schrijven naar [email protected]. Daarnaast kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op deze link.

In elk geval moet het product op kosten van de klant aan "DE ORGANISATOR" worden geleverd in dezelfde staat als waarin het werd geleverd en moet de oorspronkelijke verpakking en etikettering behouden blijven, waarbij niet mag worden vergeten dat dit recht niet kan worden uitgeoefend op verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die na levering werden ontzegeld.

Bij ontvangst van de goederen die worden herroepen, betaalt "DE ORGANISATOR" onverwijld de desbetreffende van de KLANT ontvangen betaling terug, met inbegrip van de oorspronkelijke leveringskosten, tenzij de consument en de gebruiker uitdrukkelijk een andere leveringsmethode dan de goedkoopste methode van gewone levering hadden gekozen, in welk geval de hieruit voortvloeiende extra kosten niet worden terugbetaald.

7-Garanties

Uitsluitend indien de gebruiker/klant als consument wordt beschouwd, wordt het recht op volledige conformiteit van de producten met de contractuele verbintenissen erkend.

Voor alle producten die via de website worden aangeboden geldt een garantietermijn van 3 jaar vanaf de aankoop van het product, overeenkomstig de criteria en voorwaarden zoals beschreven in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, waarmee de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten die van toepassing kunnen zijn, wordt goedgekeurd. Bij de toepassing van deze garantie wordt steeds rekening gehouden met de aard van de gekochte producten en de bederfelijke of half bederfelijke aard ervan waardoor zij niet in alle gevallen kan worden verleend.

De consument moet Decántalo op de hoogte brengen van zijn/haar non-conformiteit met betrekking tot het product door een e-mail te sturen naar het volgende emailadres: [email protected]

8-Programma en loyaliteits- of beloningsacties

"DE ORGANISATOR" kan een of meer programma's of verschillende loyaliteitsacties opzetten voor zijn geregistreerde gebruikers, waarbij elk programma/actie onderworpen is aan de voorwaarden die er specifiek aan verbonden zijn en die te allen tijde naar behoren worden aangegeven.

Indien dergelijke acties of programma's inhouden dat de Klant gegevens (waaronder bijvoorbeeld het e-mailadres) van derden aan "DE ORGANISATOR" verstrekt, dient de Klant te beschikken over het bewijs van de bijbehorende voorafgaande toestemming om dit te doen.

De zogenoemde “DECÁNTALO PUNTEN" zijn niet-overdraagbare privileges van hoffelijkheid van hoffelijke aard, onderhevig aan de voorwaarden voor verkrijging/terugbetaling/verval en eventuele andere voorwaarden die op dat moment door "DE ORGANISATOR" kunnen worden vastgesteld, zonder dat er een geldwaarde tegenover staat.

9-Cookies op het internet

Toegang tot deze website kan het gebruik van cookies inhouden. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die voor een beperkte tijd worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en alleen kunnen worden gelezen door de server die ze heeft opgeslagen. De functie ervan is uitsluitend om de bruikbaarheid van de dienst te verbeteren en uw gebruik van "DE WEBSITE" te vergemakkelijken.

Tegelijkertijd kan de toegang tot deze website, naast de cookies in technische zin, het gebruik van andere technologieën met gelijke werking (markers) als cookies met zich meebrengen die, in voorkomend geval, de technische optimalisering van de website en de aangeboden dienst mogelijk maken, alsook een mogelijke betere integratie met platforms van derden of het gebruik van meerdere apparaten.

De cookies die, in voorkomend geval, op "DE WEBSITE" kunnen worden gebruikt, zijn niet van reclamekarakter. De aard ervan is technisch, analytisch en personalisatie. Door middel van dezelfde kan het aantal gebruikers worden gekwantificeerd en aldus de meting en statistische analyse van het gebruik dat de gebruikers maken van de aangeboden dienst worden gerealiseerd, op het moment dat zij het mogelijk maken de dienst aan te passen aan de kenmerken van de gebruiker en zijn terminal.

Geen enkel cookie maakt het mogelijk contact op te nemen met het telefoonnummer, e-mailadres of een ander contactmiddel van de gebruiker. Geen enkele cookie kan informatie van de harde schijf van de gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. Gebruikers die geen cookies willen ontvangen of over hun instellingen willen worden geïnformeerd, kunnen hun browser hiervoor configureren. Bovendien kunt u de bovengenoemde cookies op elk gewenst moment van de harde schijf van uw computer verwijderen. U heeft meer informatie over het Cookiebeleid van "DE WEBSITE" in deze link.

10- Wijziging en beëindiging

"De Organisator" behoudt zich het recht voor de inhoud van zijn website en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen om gerechtvaardigde redenen en ter vrijwaring van de rechten van de gebruikers, met name de consumenten. Op dezelfde wijze, en onverminderd de eerbiediging van de verworven rechten van de gebruikers. "De Organisator" behoudt zich het recht voor om de levering van deze dienst op elk moment te beëindigen.

De uitvoering van de bovengenoemde wijzigingen zal plaatsvinden na voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers en leden. Door de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden die op de webpagina van "DE WEBSITE" worden vermeld, wordt geacht te zijn voldaan aan deze verplichting tot kennisgeving aan derden.

11- Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Zowel "DE WEBSITE" als alle daarvan afgeleide inhoud worden beschermd door de wetten op de Intellectuele Eigendomsrechten. Zij mogen niet worden geëxploiteerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, publiekelijk medegedeeld, overgedragen of getransformeerd. Toegang tot deze website verleent de gebruiker geen enkel recht of eigendomsrecht op de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van deze website.

"De Organisator" verwelkomt ongevraagde getuigenissen en andere meningen, overwegingen en opmerkingen met betrekking tot de producten of diensten die worden aangeboden door "De Organisator", hetzij op "DE WEBSITE" of op andere platforms of kanalen. Deze informatie kan in de website (of andere kanalen) worden opgenomen, waarbij te allen tijde het auteurschap en de persoonlijke levenssfeer van de auteurs worden gewaarborgd. Om deze reden, en om te voldoen aan de geldende wetgeving en de technische kenmerken van de ondersteuning, kan het ingediende materiaal worden gewijzigd. De auteurs van dergelijke bijdragen zien door het inzenden ervan af van alle economische of andere rechten erop, hoewel zij te allen tijde om intrekking ervan kunnen verzoeken.

De inhoud van deze website kan worden gedownload naar de terminal van de gebruiker, zolang het voor privé-gebruik is en zonder enig commercieel doel; daarom mag u de inhoud van deze website niet exploiteren, reproduceren, distribueren, wijzigen, publiekelijk mededelen, overdragen, transformeren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

De organisator draagt de eigendomsrechten van zijn software niet over aan de gebruikers. De gebruiker is de eigenaar van de media waarop de software is opgenomen. Het organiserende bedrijf behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de software. Als u software van deze website overbrengt naar uw terminal, mag u deze niet ontleden voor studie, decompileren of de oorspronkelijke objectcodeversie of de taal ervan vertalen naar een andere code of taal.

De handelsnaam, handelsmerken, logo's, producten, foto's en diensten op deze website, zowel de onze als die van derden, evenals de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen en deze Gebruiksvoorwaarden zijn wettelijk beschermd.

De inhoud van "DE WEBSITE" is uitsluitend bestemd voor geregistreerde gebruikers voor hun persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik (commercieel of niet) van de informatie op de website is verboden.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers die inbreuk maken op de rechten van databases en/of intellectuele en industriële eigendomsrechten van het bedrijf of van derden.

12-Beperking van aansprakelijkheid

"De Organisator" is niet aansprakelijk voor problemen die het gevolg zijn van het slecht functioneren van derden die betrokken zijn bij het technische proces van de dienst "DE WEBSITE". Zo is zij niet aansprakelijk voor storingen in telecommunicatienetwerken, in de diensten van internetproviders, in storingen en onderbrekingen van telefoonlijnen, storingen in het valideringsprogramma, moeilijkheden bij de ontvangst van mededelingen als gevolg van anti-spamfilters van derden, enz.

"De Organisator is in geen geval en om geen enkele reden aansprakelijk voor het verlies van gegevens die verkeerd zijn verzonden, noch voor gegevens die na de uiterste datum zijn verzonden of waarvan de verzending is verhinderd of belemmerd door technische filtersystemen van providers of software voor e-mailbeheer.

"De Organisator" is in geen geval en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor eventuele schade of nadelen die zouden kunnen voortvloeien uit de door de klant persoonlijk aan de vervoerder verleende machtiging om de levering op een andere plaats dan het als leveringsadres opgegeven adres af te leveren.

13-Bevoegdheid en nietigheid en onverbindendheid van de Clausules.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Barcelona (Spanje) bevoegd, behalve in het geval van geschillen met niet-handelaars (consumenten), voor wie de bevoegde rechtsregels gelden.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend wordt verklaard, zal deze nietigheid of onverbindendheid slechts gevolgen hebben voor deze bepaling of voor het gedeelte ervan dat nietig of onverbindend is, en blijven de Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht, waarbij deze bepaling of het gedeelte ervan dat nietig of onverbindend is verklaard, daarvoor niet in werking is getreden.

Geen van de bovenstaande clausules mag worden opgevat in een zin die in strijd is met of beperkend is voor de bepalingen van dwingend recht die op "De Organisator" van toepassing kunnen zijn op het gebied van consumenten- of gebruikersbescherming.