Gratis verzending voor bestellingen van meer dan € 150!

1-Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Decántalo Vinos, SL, (hierna "DECÁNTALO" genoemd), met N.I.F. B-65335606 en adres aan Calle Puig i Cadafalch 26 - 08191 - Rubí (Spanje).

We informeren u dat het eigendom van de website van https://www.decantalo.com/ (hierna "de website" genoemd), behoort toe aan DECÁNTALO.

De toegang tot en/of het gebruik van de Website, verleent de voorwaarde van Gebruiker (hierna, de “Gebruiker" genoemd), en impliceert de aanvaarding, vanaf deze toegang en/of dit gebruik, van dit Privacybeleid.

De Gebruiker kan contact opnemen met DECÁNTALO op het volgende e-mailadres: [email protected]

2-Waarom heeft DECÁNTALO het recht om de gegevensverwerking uit te voeren?

DECÁNTALO is gerechtigd uw gegevens te verwerken om de door de Gebruiker gevraagde diensten correct uit te voeren.

DECÁNTALO neemt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom worden uw persoonlijke gegevens veilig bewaard en met de grootste zorg behandeld.

Dit privacybeleid regelt de toegang tot en het gebruik van de dienst (hierna de "dienst" genoemd) die DECÁNTALO beschikbaar stelt aan de gebruiker die geïnteresseerd is in de diensten en inhoud die op de website wordt gehost.

In die zin zijn de door DECÁNTALO voor de verwerking van de gebruikersgegevens gehanteerde legitimatiegrondslagen:

(i) De toestemming van de Gebruikers voor de verwerking van hun persoonsgegevens; en/of

(ii) De uitvoering, op verzoek van de gebruiker, van precontractuele maatregelen of de instandhouding van een contractuele relatie.

Met betrekking tot punt (i) kan de Gebruiker zijn toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected] zonder de wettigheid van de behandeling aan te tasten op basis van de voorafgaande toestemming voor de intrekking ervan.

3-Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door DECÁNTALO?

Uw persoonlijke gegevens die door DECÁNTALO worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt, in overeenstemming met de toestemming die is verleend in het bijbehorende registratieformulier:

(i) De juiste dienstverlening door DECÁNTALO.

(ii) Het verzenden van door DECÁNTALO geprofileerde commerciële mededelingen over de eigen producten en diensten per brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS, of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen.

4-Waarheid van de gegevens verstrekt door de gebruikers en gegevens van minderjarigen

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waar zijn en is verantwoordelijk voor het meedelen aan DECÁNTALO van elke wijziging ervan.

De gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij DECÁNTALO zich het recht voorbehoudt om elke gebruiker die onjuiste informatie heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd andere bij de wet bepaalde acties.

5-Gegevensbehoud

De bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van gebruikers is erg belangrijk voor DECÁNTALO. DECÁNTALO doet er dan ook alles aan om te voorkomen dat de gegevens van de Gebruiker oneigenlijk worden gebruikt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens van de gebruiker.

DECÁNTALO bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruikers niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zolang de gebruiker zijn wens om zich uit te schrijven voor de DECÁNTALO diensten niet herroept.

Vervolgens zal DECÁNTALO, indien nodig, de informatie blokkeren gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen.

6-Rechten van de gebruiker met betrekking tot zijn gegevens

De gebruiker heeft het recht op

(i) Toegang tot uw persoonlijke gegevens.

(ii) Verzoek om rectificatie van onjuiste gegevens

(iii) Verzoek om verwijdering.

(iv) Verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens.

(v) Verzet tegen de verwerking van uw gegevens.

(vi) Verzoek om overdraagbaarheid.

(vii) Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde individuele beslissingen.

De Gebruiker kan al deze rechten uitoefenen op het volgende e-mailadres [email protected] onder vermelding van de reden van uw verzoek en een kopie van uw identiteitsbewijs.

De gebruiker kan zijn verzoek ook per gewone post naar het volgende adres sturen: Calle Piquer 6, 08004, Barcelona, (Spanje).

De communicatie gericht aan DECÁNTALO moet de volgende informatie bevatten:

- Naam en achternaam van de gebruiker; Fotokopie van uw nationale identiteitsbewijs, of van uw paspoort of ander geldig document dat u identificeert.

- Het verzoek waarin de aanvraag wordt gedaan.

Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft de gebruiker het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk heeft, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet rechtmatig is, alsook indien de uitoefening van zijn rechten niet bevredigend wordt geacht. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over het gevolg dat aan de klacht is gegeven en over het resultaat van de klacht.

7-Gegevensbeveiliging

De bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de gebruikers is erg belangrijk voor DECÁNTALO. Daarom stelt DECÁNTALO alles in het werk om te voorkomen dat hun gegevens oneigenlijk worden gebruikt, door alleen bevoegd personeel toegang tot die gegevens te geven.

DECÁNTALO handhaaft beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en heeft alle technische middelen waarover zij beschikt ingesteld om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de door de gebruiker via de website verstrekte gegevens te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan het feit dat de beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn.

DECÁNTALO verbindt zich ertoe de plicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving na te komen, en deze gegevens veilig te behandelen bij opdrachten en eventuele internationale doorgiften van gegevens.

8-Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, neem dan per e-mail contact op met DECÁNTALO op het volgende e-mailadres: [email protected]

9-Acceptatie en toestemming

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de verwerking ervan door DECÁNTALO, op de wijze en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn vermeld.